Firefox-ში Oculus Rift VR-ის მხარდაჭერა გამოჩნდა

გასულ წელს Mozilla Firefox-ის ექსპერიმენტულ ვერსიაში გამოჩნდა ვებზე დაფუძნებული ვირტუალური რეალობის აპლიკაციების მხარდაჭერა Oculus Rift VR-ის საშუალებით. ახლა უკვე მხარდაჭერა გადმოვიდა ყოველდღიურ და დეველოპერულ ვერსიებშიც. Mzoilla საკმაოდ დიდ რესურსებს ხარჯავს WebVR-ის განვითარებაში, საექსპერიმენტო API,...